Klimaet blir villere og våtere og bygningsmassen må derfor planlegges for å bli enda mer fuktsikker. Betong og mur råtner ikke og vil derfor ha enda flere bruksområder enn til nå.

Fuktsikkerhet

Til tross for enorme fuktskader på vår bygningsmasse hvert eneste år, fortsetter vi å benytte organiske byggematerialer i sterkt fuktutsatte områder av bygg. Det er viktig å benytte fasader og uteområder som tåler et stadig våtere klima.

Vannfordrøyning

For å redusere fare for flomskader må samfunnet i større grad planlegge å fordrøye vannmasser slik at overvannsystemer ikke overbelastes ved store nedbørsmengder. Bruk av permeable industridekker er i Norge en ny måte å ivareta overvann og fordrøye vannmassende. Slike permeable dekker fungerer godt i kombinasjon med grønne tak og andre betongprodukter i og på bakken.  Mer om dette på www.belegningsstein.info