Tenk deg et bestandig og miljøvennlig bygg som krever mindre vedlikehold og er prosjektert på en slik måte at det kan gjøres om til både skoler og sykehjem

Dette er utsagnet som studentgruppen ved NTNU har samlet seg om i kurset Eksperter i team ved NTNU våren 2016. Oppgaven ble utført ved Institutt for konstruksjonsteknikk der et tverrfaglig team samarbeid med Byggutengrenser har tatt tak i flere av samfunnsutfordringene og sett på hvordan bygg i betong kan bidra til bærekraftige byer og samfunn, der målet er å gjøre byer og samfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

I tillegg til en fyldig prosjektrapport har studentene har utarbeidet et godt og lettforståelig dokument som oppsummerer de konklusjonene de gar kommet fram til. De skriver innledningsvis:

«I Norge eksisterer det etterslep i vedlikeholdsarbeidet av kommunal bygningsmasse. Det er stadig behov for oppgradering og vedlikehold, og dette er både kostbart og miljøbelastende. I 2014 var vedlikeholdsutgiftene til norske kommuner 2,1 milliarder kroner. Vedlikeholdskostnadene vil øke til minst 3 milliarder kroner dersom vi tar i betraktning etterslepet i vedlikeholdsarbeidet, og kan øke til over 5 milliarder kroner dersom vedlikeholdsaktiviteten skal reparere årlig forfall fra og med år 2013.

Med denne brosjyren ønsker vi å øke bevisstheten rundt hvordan betong kan bidra til en bærekraftig fremtid. Vi skal rette fokus mot de økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige konsekvensene som kommer av vedlikeholdsetterslepet i kommunal sektor. Tenk deg et bestandig og miljøvennlig bygg som krever mindre vedlikehold og er prosjektert på en slik måte at det kan gjøres om til både skoler og sykehjem. Dette kan hindre riving av bygninger som egentlig er i brukbar stand og dermed spare miljøet. Dette krever en større innsats i planleggingsfasen og kommunene må være villig til å gjøre en høyere investering for å oppnå lavere driftskostnader. Et mål bør være en forventet levetid på 100 år, som overstiger dagens praksis med prosjektert levetid på 50 år.

De har dessuten hentet fram en definisjon av bærekraft fra 1987 som kan være godt å ta med seg når vi 30 år etter skal prosjektere og bygge.

«Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs»
– World Commission on Environment and Development, 1987