Laks vokser opp i betong i byen. Det er ikke så mange laks som vokser opp i Oslo. Oppdrettsanlegg oppfattes heller ikke som arkitektoniske perler som passer inn i bymiljøet. Begge deler vil arkitektstudenten Anders Haagaas Grinde ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo (AHO) gjøre noe med. 26-åringen er med prosjektet «FISH» årets første vinner av Statsbyggs studentpris for fremragende arkitektur. Ideen om et landbasert oppdrettsanlegg med et opplevelsessenter i Oslo var en av vinnerne ved AHO Works i januar 2017.

Oppdrettsanlegg trenger og fortjener en egen arkitektur som kan få fram det beste i dem, sier Anders Haagaas Grinde Prosjektet «Fish» er lokalisert i Oslo, i buffersonen mellom Grønlikaia, den siste delen av fjordbyen, og industriområdene mot Sjursøya. Hovedtanken var å utforme ett industribygg som kunne håndtere en storskala produksjon, og samtidig være ett tilskudd til den offentlige delen av den planlagte fjordbyen.

Prosjektet består av tre deler:

Tanksystem i betong

Først har du ett sirkulært tanksystem i betong. Organiseringen av tankene går fra et klekkeri i senter av anlegget og utover, hvor hver tank ligger utenfor den neste. Dette gir 8 tanker i ulik størrelse som kan huse hele laksens livssyklus, fra yngel til slakteklar fisk. En automatisert slaktelinje er koblet til den ytterste tanken, denne gjør anlegget komplett, hvor du går fra lakseyngel til ferdig pakket fillet i én kontinuerlig produksjonslinje.

Dette eliminerer også mange av problemene som er tilknyttet transport og håndtering av fisk mellom hver produksjonsfase. Anlegget er skalert etter en fisketetthet som følger en velferdsstandard (ca 20 kg/m3), og produserer årlig 6000 tonn fisk. En størrelse som også skal kunne dekke Oslos årlige konsum av atlantisk laks.

Produksjonshallen

Over tanksystemet ligger produksjonshallen. Dette er en åpen stålkonstruksjon av hulprofiler som i prinsippet fungerer som én stor bjelkerist. Konstruksjonen spenner over alle de store tankene, og bærer med seg teknisk infrastruktur, og et nettverk av gangbroer som sikrer full visuell kontroll over anlegget. Denne konstruksjonen bærer igjen ett tak med solceller som er rettet mot syd og store takvinduer som tar inn naturlig lys fra nord.

Administrasjonsbygg og visningssenter

Prosjektets siste del er ett administrasjonsbygg og visningssenter som er koblet til produksjonshallen. Byggets underetasje inneholder et vannbehandlingsanlegg som resirkulerer vannet i tanksystemet. I bygningens første etasje ligger alle tilleggsarealer som en trenger for å drifte anleggets ulike deler, samt ett visningssenter som er åpent for besøkende. Fra visningssenteret går det en “visningslinje” som snirkler seg gjennom stålkonstruksjonen i produksjonhallen, denne går gjennom produksjonens ulike faser, og gir ett fullstendig innblikk i hva som foregår i hele anlegget.

Juryen i Statsbygg framhever at 26-åringen har gjort innovative grep som går på tvers av dagens standarder innen lakseoppdrettsvirksomheten. Hensikten med et anlegg på land i stedet for sjø er å løse miljøproblemer og vise en alternativ strategi for å utvikle næringen. Visningssenteret er et element som kan svare til flere ulike funksjoner. Først og fremst kan det være en severdighet som komplementerer fjordbyens kultur og rekreasjonsområder. Men det gjør også matproduksjonen til en transparent prosess, noe som virker positivt både for forbruker og produsent i forhold til mattrygghet og dyrevelferd.

Ved å filtrere ut slam fra produksjonsprosessen, vil det vinnende prosjektet løse ett av de store miljøproblemene ved å hindre utslipp fra lakseoppdrett. Dette tørkede slammet har et energiinnhold som gjør det interessant som brensel i sementproduksjon og dermed bidra til reduserte klimagassutslipp som er et viktig mål i sirkulærøkonomien. Dette er allerede prøvd ut hos Norcem som er den største sementleverandøren på det norske markedet. FISH er altså et framtidsrettet vinnerprosjekt på flere områder og vi heier fram studenter som Anders Haagaas Grinde.

Les juryens vurdering av prosjektet.