I produksjonsprosessen for sement varmes kalkstein opp til mer enn 1000 grader og da spaltes det ut CO2 fra steinen. Sement er limet som blandes med sand, stein og vann som deretter herder til betong.

Det største miljømessige fotavtrykket for betong kan spores tilbake til de klimagassene som kommer fra kalksteinen. Dette er den samme CO2 som i sin tid ble tatt opp fra luft og vann da sjødyrene bygget sine skall som igjen ble til kalkstein. Etter at betong er støpt skjer det en reversibel prosess kalt karbonatisering der CO2 fra luften gradvis blir tatt opp igjen i betongen.

For å redusere klimagassutslippene, blir det i dag benyttet mindre mengder tradisjonell sement i betongproduksjonen og denne blir erstattes med flyveaske, slagg eller andre materialer som gir styrke og holdbarhet til betongen. Det gjøres også forsøk med karbonfangst på sementfabrikk med mål at betong skal bli klimanøytral