Betong er verdens mest brukte byggemateriale. Årsaken er at betong er robust, rimelig, lett tilgjengelig i store volumer og har lang levetid.

Løsningen for utvikling av moderne bærekraftig betong finnes ikke i Romertiden slik det i sommer er hevdet i flere artikler i media.

Bærekraftig bruk av betong

Bærekraftig bruk av betong forutsetter at produktene og konstruksjonene er både miljøvennlige, økonomisk lønnsomme og at det benyttes sikre prosesser under bygging og drift. Det er kjent i byggenæringen at tradisjonell sementproduksjon globalt sett skaper store klimagassutslipp. Det benyttes utslippstall som viser at verdens sementproduksjon står for mellom 5 og 8 % av det totale menneskeskapte CO2-utslippet. Dagens sement er basert på brenning av kalkstein («Portlandsement»), hvor CO2 er biprodukt. Tallene blir så høye fordi betong, sammen med andre sementbaserte produkter, brukes i langt større grad enn andre byggematerialer i kraft av sine gode egenskaper.

Heldigvis har man i store deler av verden begynt å ta denne realiteten innover seg, og det forskes på mange områder for å bedre klimaavtrykket til betong som byggemateriale. Norcem har en visjon om å gjøre betong til et klimanøytralt byggemateriale innen 2030.
Betongbransjen i Norge, Europa og andre deler av verden et stort fokus på å utvikle betong til å bli et enda mer bærekraftig materiale ved å ta i bruk nye materialer og utførelsesmetoder.

Fellessatsingen Betongløftet

I Norge er bl.a. bransjen samlet i en felles satsning som har fått tittelen BETONGløftet, hvor man ønsker å synliggjøre og kommunisere de aller beste bærekraftige løsningene for betong og betongkonstruksjoner gjennom utvalgte forbildeprosjekter, se mer om dette på betongloftet.no.

Ved SINTEFs og NTNUs forskningsmiljøer er det flere spennende forskningsprosjekter på gang i samarbeid med byggebransjen, hvor målene er mer bærekraftige bygg og konstruksjoner. Forskningen retter seg blant annet mot å bedre styrke- og bestandighetsegenskapene, redusere materialforbruk, industrialisering av bygging, utvikle nye bindemidler (sementer) som inneholder mindre andel Portlandsement, nye armeringsprodukter eller finne nye materialkombinasjoner. Dette kan f.eks. være betong i kombinasjon med tre, stål eller aluminium, hvor de beste egenskapene fra hvert materiale utnyttes optimalt.

Romernes kompetanse suppleres daglig med moderne betongteknologi i alle bygg og anlegg. For å løse dagens utfordringer, må de beste løsningene for de tekniske, økonomiske og miljømessige egenskapene være basert på nyere forskning og utvikling. Den flerfaglige betongforskningen viser veien til framtidens byggemateriale.