Det er mange feil i sammenlignende undersøkelser av produkters miljøegenskaper, spesielt når det gjelder klimagassutslipp.

Vi kjenner betongen og blant annet de klimaegenskapene den har. Det er imidlertid stor mangel på nøytral informasjon om materialer og produkters miljøegenskaper. Spesialister på det ene materialet uttaler seg på ofte på sviktende grunnlag om andre materialers egenskaper. Vi er ikke eksperter på treprodukter og gjør derfor ikke sammenligninger med tre på egen hånd.

Vi ser sammenligninger der en snubler i hvilke enheter som benyttes, fordi de gjøres av personer som ikke kjenner alle materialene godt nok. Et eksempel er når en kvadratmeter betonggulv antas å veie ett tonn når det riktige er under halvparten. Når en da akkumulerer miljødata med slike forutsetninger blir resultatene som galest.

Vi ser at det er slike feilaktige sammenligninger som legges til grunn for valg både i enkeltprosjekter og som saksdokumenter som benyttes for påvirkning av politiske prosesser.

Vi roper varsku om denne praksisen og etterlyser nøytrale vurderinger før slike viktige beslutninger. Ingen ønsker å bli lurt.

En ny norsk standard for klimagassberegninger i bygg er under utarbeidelse og vi håper at denne vil kunne bidra til å renske opp i problemet med villedende sammenligninger mellom produkttyper. På frokostmøtet “Standard Morgen” den 31/10 vil status for denne standarden bli presentert. Se program her.

Les mer om bærekraft og miljø.