Byggutengrenser og Sintef samtalte på Statens Vegvesens Teknologidager i Trondheim. Hovedtemaet for konferansedagen 25/10 var ‘Smarte veier til grønn transport’ og rettet oppmerksomheten mot nye løsninger som reduserer energiforbruk og klimagassutslipp og som gjør reisene enklere, mer miljøvennlige og trafikksikre.

En av programposten hadde tittelen:

«Det holder ikke å bare bruke biodrivstoff for å få en grønn infrastruktur.»

Jan Eldegard Hjelle fra Byggutengrenser og Berit Laanke fra SINTEF Byggforsk ble intervjuet på busstoppen av Jane Bordal, Direktør i Vegavdelingen, Vegdirektoratet. Behov for teknologioverføring mellom bransjer, behov for grønn anleggssektor, samspill med forskning og leverandørmarked og tiltak i betongbransjens miljøarbeid var sentralt i debatten.

Programmet er streamet men et kort klipp med muligheter med pilotprosjektet er tilgjengelig her: