Murverksprisen deles ut for fremragende arkitektur i henholdsvis tegl- og blokkmurverk.

I år går prisen til et byggverk i teglstein. Murverksprisen 2020 tildeles boligprosjektet Pilestredet 77/79 tegnet av Reiulf Ramstad Arkitekter. Murmester er Mjøndalen Mur & Puss AS.

Tomten ligger i en overgangssone mellom Majorstuas stringente kvartalstruktur og et område med åpnere park- og villabebyggelse, med Stensparken og Fagerborg kirke som nærmeste nabo. Omgivelsene er komplekse og uensartet, både i bygningstypologi, funksjon og materialbruk, og med stort spenn i arkitekturhistorien. Store villaer og karré-bebyggelse fra rundt 1890, Fagerborg kirke fra 1903, industrianlegg fra 1930-tallet som i dag benyttes til næring, leiegårder fra 20- og 30-tallet og i tillegg bebyggelse av nyere dato.

Tomten er skrånende, med tilliggende ikke-regulære gateløp. Det relativt store antallet leiligheter er selvfølgelig og elegant innpasset og oppleves som et tilskudd til byen og en megler i området.

Volumoppbygging, dimensjonering, skala og materialbruk er tilpasset omkringliggende volumer og fremstår som et svært heldig grep. Leilighetene er fordelt på tre volumer; to med samme fotavtrykk og en større hjørnebygning.

Det største volumet har en urban karakter og knytter seg opp mot bebyggelsen i Norabakken og Fagerborgaten. Bygningen er formet etter Fagerborggatens og Pilestredets retninger. Et avskåret hjørne i den spisse vinkelen danner en liten forplass ved inngangen til en etterlengtet strøkskafe, og hjørne- leilighetene gis en ekstra fasade knyttet mot byen.

De to mindre volumene er i størrelse og plassering tilpasset villabebyggelsen fra 1890 i Pilestredet. En liten variasjon i plassering i forhold til gateløp fortau er et ekstra tilskudd.

Teglfasadenes farge, tekstur, murerteknikk og detaljering spiller sammen med både de staselige byvillaenes pussede flater, kvartalbebyggelsens murte og pussede flater samt naturstenfasadene i Fagerborg kirke.

Den håndbankede teglsteinen har ulike fargesjatteringer som sammen med selve muringen og utstrøkne, fylte fuger gir fasadene en dybde. Fargenyansene i mørtelen varierer også ørlite for hvert volum.

Pilestredet 77/79 fremstår som enkle, harmoniske volumer beriket av store karnapper og felt med flettverksmuring. Leilighetssammensetningen består av mindre, mellomstore og store leiligheter, og med uteoppholdsareal etablert på taket. Det finnes ingen utkragede elementer på fasadene, kun enkelte små inntrukne verandaer innenfor vegglivet samt altaner mot vest på hhv. plan 3 og 4.

Bygningene har støpte dekker, avstivende betongskiver og kledning med en tradisjonell halvsteins vange. Teglen er trukket inn i interiøret i hjørnekafeen i 1. etasje.

Inngangspartiene er staselige og ønsker velkommen. Flettverksmuringen rundt de tette inngangsdørene gir lysspill begge veier. Fellesarealene er viet stor oppmerksomhet med en enkel og disiplinert materialpalett. Inngangsplanet har gulv i slipt betong, eksponert konstruktiv betong i vegger og eik spilehimling. Eik er også benyttet i trapp og til leilighetsdører. Sammen med utstrakt bruk av overlys gir dette en egenartet romopplevelse til arealer som oftest ikke prioriteres i boligbyggingen i dag.

Pilestredet 77/79 har usedvanlig vakre murte flater av tegl. Overbevisende volumoppbygging og et tradisjonsrikt håndverk svarer på utfordringen i en kompleks tomtesituasjon med et moderne og framtidsrettet utrykk og beherskede virkemidler. Prosjektet viser stor innlevelse, følsomhet og omsorg for detaljene, muliggjort gjennom et tett og konstruktivt samarbeid mellom arkitekter og murere.

Det er med glede juryen deler ut årets Murverkspris til Pilestredet 77/79.

Oslo, 29. september 2020

Norsk murforum og Norske arkitekters landsforbund

Pilestredet 77/79
Byggherre:  Aspelin Ramm Eiendom As
Arkitekt:  Reiulf Ramstad Arkitekter
Murmester: Mjøndalen Mur & Puss As

Jury Murverksprisen 2020:
Daglig leder Øyvind Buset, Norsk murforum
Sivilingeniør Preben Jensen, Multiconsult AS
Ingeniør Mari Flaata, redaktør mur+betong
Sivilarkitekt MNAL Gro Eileraas (oppnevnt av NAL)
Sivilarkitekt MNAL Jostein Bjørndal (oppnevnt av NAL)