Når karbonfangstanlegget ved Norcems sementfabrikk i Brevik kommer i drift vil klimafotavtrykket til byggene våre bli enda lavere.

Bygg står for en betydelig andel av våre klimagassutslipp, både fra produksjon av materialer og til drift. Skal vi løse klimakrisen er det derfor helt avgjørende å redusere både energiforbruk og utslipp knyttet til byggene vi bor og jobber i.

Betong er et av de mest sentrale materialene for svært mye av det som bygges, og betong spiller en viktig rolle, ikke minst i de mest klimavennlige byggene. Powerhouse på Brattørkaia i Trondheim er ett eksempel. Det er et av svært få bygg som produserer mer fornybar energi enn det bruker – selv når energien som er brukt til å produsere byggematerialene tas med i regnestykket. Bruken av betong er en viktig årsak til at energiforbruket holdes lavt nok til at solcellene på fasaden kan produsere nok energi til at bygget går i pluss. Samtidig har Powerhouse benyttet en betong og en konstruksjonsløsning som gir lave utslipp i utgangspunktet.

Deichman

Deichmanske bibliotek i Oslo har betongløsninger som bidrar til redusert energibruk.

Deichmanske bibliotek i Oslo er et annet eksempel. Det nye praktbiblioteket er et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet, blant annet på grunn av det lave energiforbruket, som delvis skyldes de energisparende kvalitetene i betongen.

Sement er limet i betongen, og det er sementen som er kilden til mesteparten av karbonavtrykket. CO2-utslippet kommer i stor grad fra prosessen hvor kalkstein omdannes til sement. Ettersom sementfabrikken i Brevik representerer et stort punktutslipp vil CO2-fangst herfra ha stor effekt. I dag produserer Norcems fabrikk i Brevik over halvparten av all sement vi bruker i Norge.

Karbonfangstanlegget i Brevik vil bidra til at fotavtrykket til alle typer bygg blir bedre, og det blir enklere å nå mål i byggeprosjekter med ambisiøse klimamål. Anlegget vil derfor ha ringvirkninger langt utenfor fabrikkpipa, og det er svært gledelig at regjeringen nå går inn for å gi prosjektet betydelig finansiell støtte gjennom satsingen Langskip. Prosjektet er ikke bare viktig for å få teknologien demonstrert, men vil også gjøre at mesteparten av betongen som lages i Norge får vesentlig lavere utslipp.

Ja, det er kostbart. Og det er heller ikke særlig tvil om at fangstanlegg nummer 10 eller 50 vil bli rimeligere og mer effektivt enn det første. Det er grunnen til at staten støtter opp under prosjektet. På den måten vil man få kunnskap og insentiver for å bygge flere fangstanlegg.

Mange vil følge med på prosjektet, både private aktører og andre lands regjeringer. Langskip er viktig for å få denne snøballen til å rulle. Sementindustrien i Europa har minst 20 fabrikker som er like store eller større enn Norcems fabrikk i Brevik. Dette er anlegg som kan koble seg på Langskip.

Byggenæringen har et betydelig karbonavtrykk – og er en viktig del av samfunnsmaskineriet. En grønnere betong, ja, en klimabetong, gjør det lettere å nå ambisiøse klimamål.

Powerhouse Brattørkaia er verdens nordligste klimaplusshus. Betongløsningene i bygget viser mulighetene både ved optimalisert konstruksjon og bruk av lavkarbonbetong. Foto: Ivar Kvaal