Det er bred politisk enighet om at utbygging av havvind er en viktig del av det grønne skiftet og en stor mulighet for norsk næringsliv. Et stort antall vindmøller skal bygges og vil bli plassert til havs for å kunne gi mange GW kraft til både industri og husstander. Dette krever at norske ingeniørselskaper, norske verft og norsk byggeindustri står klare for å levere. Vi mener det er et godt eksempel på at betongbransjen er en moderne samfunnsbygger.

For å gjøre havvind konkurransedyktig, er det en forutsetning at kostnader for utbyggingen holdes nede. Det såkalte FLAGSHIP-prosjektet har som et eksempel, mål å senke kostnadene for produsert havvind ned til 40-60 EUR pr MWh innen 2030. For å nå dette mener vi at det under utbyggingen må benyttes kontraktsformer og materialer som utnytter entreprenørenes og leverandørenes kompetanse i slike komplekse prosjekter.

Betong - fundamentet for norsk havvind

“OO-STAR teknologien er utviklet av Dr. techn. Olav Olsen AS og eies av Floating Wind Solutions AS. All bruk av OO-STAR teknologien krever tillatelse fra Floating Wind Solutions AS»

Erfaringer fra utbygging til havs er at betong presenterer de mest konkurransedyktige alternativene når størrelsen på konstruksjonene øker. Dette kommer fram når man ser på kombinasjonen av byggekostnader, miljøegenskaper og vedlikeholdsbehov.

Vi som arbeider med betong ser noen muligheter:

    • Fundamentene kan bygges på noen store industriområder langs kysten og norsk leverandørbransje samles til en sterk eksportnæring. Fra disse industriområdene kan møllene slepes til en svært stor andel av de områdene som forventes å bli åpnet for havvind.
    • Fundamentene kan bygges av sterke lokale bedrifter langs kysten og betongløsninger kan utnytte lokale og miljøvennlige materialer vi har i Norge. Ved å bruke betong sikres vi en stor verdiskapning i Norge, lave klimagassutslipp og reduserer behovet for å importerte varer og tjenester
    • Fundamentene kan serieproduseres med stor kapasitet for å presse kostnader nede. Det er høye etableringskostnader for slik produksjon men det er allerede utviklet planer for hvordan slik industri kan etableres.
    • Det må etableres sterke allianser til leverandører av turbiner, tårn, forankringer og kabler for å etablere en solid eksportnæring.

Norsk havvind kan bli et norsk industrieventyr hvis politikerne ser mulighetene og utnytter utbygging i stor skala. Norske entreprenører og leverandørindustrien har lang erfaring med å løse slike samfunnsoppdrag i tett dialog med annen industri. Det synes å være bred politisk enighet om dette målet og vi håper kontraktsformene legger grunnlag for dialog med oversiktlig risikofordeling. Vi i betongbransjen vil gjerne gjøre oss klare til å støpe det nye industrieventyret.

Denne artikkelen i Byggeindustrien setter lys på muligheter og utfordringer.