Vi har sammen med medlemmer i Norge og den europeiske fabrikkbetongorganisasjonen ERMCO, utviklet maler for hvordan digitale betongdata skal etableres og utveksles med byggeplassen. Fabeko startet opp dette arbeidet i 2020 og gjennomførte sammen med en faggruppe, nettmøter om temaet gjennom 2021. Øyvind Sæter fra Unicon har i hele perioden vært en ressursperson for hele betongbransjen.

Fra 1. januar 2022 er Norsk Fabrikkbetongforening Fabeko medlem i den norske organisasjonen PDT-Norge som er en forvaltningsorganisasjon for digitale produktdatamaler i Norge. Utkastet til den felles europeiske datamalen for digitale betongdata er nå klar for uttesting gjennom pilotprosjekter.

Erfaringene fra disse prosjektene vil ha betydning ikke bare for produsenter av betong men også for entreprenører og andre brukere av digitale data som inngår i byggeprosjektene. Dette vil bety at leverandører av styringssystemer for betongproduksjon også etter hvert får tilgang til nye grensesnitt (API) for behandling av dokumentasjon i sine system.

I mars, april og mai vil vi på vegne av både norsk og europeisk betongindustri teste ut de digitale datamalene. I samarbeid med PDT Norge vil vi importere vår betongdatamal i et verktøy som nå er under utvikling av PDT-Norge, og vi vil gjennomføre et pilotprosjekt på et utvalgt byggeprosjekt i Norge med bl.a. NCC.

Vi utvikler en felles datamal (PDT) for betong. Denne malen inneholder en struktur for alle relevante egenskaper for både fersk- og herdet betong. Når betongprodusentene skal oppgi egenskapene for sine produkter, skal de benytte denne datamalen/strukturen for at programvaren kan generere et digitalt produktdataark (Product Data Sheet) for den aktuelle betongen. Det norske arbeidet med produktdatamaler følger internasjonale standarder fra CEN og ISO.

Såkalt maskinlesbar produktinformasjon er grunnlaget for en digital betong- og byggnæring. For å digitalisere betongdokumentasjon, må produsentene tilby maskinlesbar produktinformasjon. Maskinlesbarheten sikres ved at betongnæringen utvikler en standardisert produktdatamal (Product Data Template – PDT) for informasjon om betongegenskaper.