For å nå målet om full sirkularitet må vi jobbe sammen med hele verdikjeden. Det er svært sjelden at sirkularitet kan oppnås uten at både leverandører, kunder og andre industrier er med i arbeidet.

For å oppnå målet om null avfall må gjenbruk av både restprodukter i betongproduksjonen og gjenvinning av brukt betong inngå i planen. Gjenvinning av brukt betong er løsninger som utvikles i samarbeid mellom leverandører, betongprodusenter og entreprenørene.

I denne artikkelen belyser vi tiltak for sirkularitet hos betongprodusenten.

Betong som kommer i retur

På noen byggeplasser oppstår det situasjoner der ikke all fersk betong som er bestilt av entreprenøren,  kan benyttes innenfor den tiden det tar før betongen herder. Betongprodusentene har derfor en ordning der slik betong tas tilbake til fabrikken og omdisponeres til annen bruk. Oftest går denne betongen til produksjon av blokker som benyttes til støttemurer, midlertidige veggkonstruksjoner, flomvern og tilsvarene konstruksjoner.

Full sirkularitet av råstoffer

Moderne betongfabrikker må ha arealdisponering og tekniske løsninger som inkluderer resirkulering av råstoffer i tillegg til betongproduksjon. Fabrikkene må blant annet inkludere effektive vaske- og sedimentasjonsanlegg for eget utstyr, biler og pumper. Fabrikkenes resirkuleringsanlegg tilrettelegges også for gjenbruk av vann og tilpasset drift i både sommer- og vinterhalvåret.

Tørrvasking

Et eksempel på nye teknologier er såkalt tørrvasking av trommel på betongbil for å omgjøre restprodukter og betongrester i trommelen til granulat for gjenbruk som råstoff i betongproduksjonen. Dette er utnyttet av blant andre Ølen Betong AS i Gismarvik.

Tanken å bruke så lite vann som mulig til å vaske biler og utstyr. Tørrvasken produserer resirkulert tilslag (granulat) som igjen kan blandes med overskudd av finstoff fra vaskeanlegget i flere runder for produksjon av enda mer resirkulert tilslag. På denne måten vil restmaterialer bli gjenbrukt og behovet for å levere dette til avfallsmottak blir borte. Dette krever imidlertid at betongfabrikken har klare prosedyrer for hva sjåfører skal gjøre når de returnerer fra byggeplass med betongrester i trommelen. Etter kort tid blir dette innøvd og tar sjeldent mye mer tid enn tradisjonell vask. Dette er viktig da sjåfører ofte har lange dager og ønsker selvfølgelig å komme seg hjem til familien.

Det grønne skiftet er her

FABEKO startet i 2021 opp arbeidet med nye veiledere til medlemmene for hvordan et moderne vaske- og resirkuleringsanlegg bør designes.

I Norge har vi spesielle utfordringer for effektiv drift av vaske- og resirkuleringsanlegg på vinteren. I samarbeid med leverandørene må bransjen utvikle robuste anlegg som sikrer jevn drift av resirkuleringsanleggene også i minusgrader og med de skiftene værforholdene vi har i ulike deler av landet. Dette krever utvikling av- og investeringer i ny teknologi. Mange betongfabrikker vil ha behov for større arealer enn i dag og dette krever både tid og penger.

Foto: Ølen Betong