Betongfokus har på vegne av Norsk Fabrikkbetongforening utarbeidet et utkast til veiledning for resirkuleringsanlegg på betongfabrikker. Utkastet er basert på innholdet i Fabekos veiledning for vaskeanlegg fra 1998 men som i 2021 ble trukket tilbake grunnet behovet for oppdatering.

Utkastet til veileder tar utgangspunkt i en fabrikk som produserer rundt 30.000 m3 fabrikkbetong pr år og omhandler vannbehandling, gjenbruk av materialer og drift av resirkuleringsanlegget. Dokumentet er nå sendt på epost til medlemmer i Betongfokus. Vi har som mål at den kan bistå betongprodusentene i arbeidet med å møte kravene i lover og nye forskrifter.

Vi mottar gjerne tips til punkter som savnes eller endringer som bør gjøres.

Vi venter på ny forskrift

Det forventes at det i løpet av 2022 kommer et nytt kapittel i forurensningsforskriften – Forskrift om forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer. Denne er utarbeidet av Miljødirektoratet og har vært på høring høsten 2021. Fabeko arrangerte i denne forbindelse flere nettmøter med medlemsbedriftene og ga bransjens innspill til forskriften. De største endringene er at Miljødirektoratet har foreslått like krav til alle bedrifter når det gjelder utslipp av vann til resipient. Kravene angir grenser for blant annet pH og suspendert stoff og kravene vil påvirke hvordan resirkuleringsanlegg utformes og driftes.

Forskriften har nå i lengre tid vært til behandling i Klima- og miljødepartementet (KLD) for fastsettelse. Dette utkastet til veiledning er utarbeidet av Betongfokus på vegne av Fabeko og vil bli oppdatert og publisert så snart endelig forskriftstekst er fastsatt av departementet. Kravene i forskriften vil medføre investeringsbehov ved at mange vaskeanlegg må bygges om til resirkuleringsanlegg med mer avansert vannbehandling. Dette har vi påpekt i våre innspill til Miljødirektoratet og vi forventer at det gis tilstrekkelig tid for bedriftene til at de kan tilpasse seg kravene i forskriften.