ECOproduct benyttes i dag sammen med EPDen som dokumentasjon på miljøkrav til byggevarer, enten det er generelle krav eller krav i forbindelse med ett BREEAM NOR prosjekt. Flere betongprodusenter erfarer at betong får en for dårlig score ved vurdering av betongens egenskaper i sirkulærøkonomi. Betongfokus har gått gjennom vurderinger som gjøres i ECOproduct og har hatt dialog med Norsk Byggtjeneste for å forstå hvorfor betong vurderes slik de gjør.

Svaret viser seg å være ganske enkelt

I de nye standardene for miljødeklarasjoner må hele levetiden til et produkt inkluderes i miljøpåvirkningen. Det betyr at modulene for rivning og gjenbruk må inkludere scenarier for hvordan betongen kan gjenbrukes. Dette betegnes som modulene C og D og har fram til nå ikke  inngått i EPD’ene for betong. Dette har blitt tolket som at alt betongavfall etter rivning er gått til deponi. Dette er galt da en stor del av betong fra rivning gjenbrukes som bærelag eller til annet formål i nye prosjekter. For å unngå denne feiltolkningen, må produsenten levere inn en egendeklarasjon (se vedlegg under) der det angis hvor stor del som antas å kunne gå til gjenbruk.

For betong generelt:

Betongfokus har gjort en vurdering på at minimum 75% av all betong fra bygge- og anleggsprosjekter vil være egnet for gjenbruk. Se eksempel vedlagt på utfylling av egendeklarasjonsskjema.

For betong til bygg:

I utgangspunktet bør 90-100% av betongrester fra bygg være egnet for gjenbruk når dette legges til grunn i planleggingen av prosjekter. Dette angis da nærmere i egendeklareringen for det aktuelle prosjektet som etterspør gjenbruksandel i ECOproduct.

Behandling av forurenset betong

I dag er noe gammel betong dårlig sortert og/eller forurenset, eller på andre måter ikke være egnet til gjenbruk. Bruk av plastfiber, rester av maling etc gjør at betongen kategoriseres som forurenset. En god saneringsplan der slik betong blir skilt ut og forbehandlet vil øke mengden betong som er egnet for gjenbruk. Sprøytebetong er i dag ikke regnet som egnet til gjenbruk og er hovedsakelig benyttet i anleggsprosjekter

Lansering av ny EPD-generator høsten 2022

Lansering av ny EPD generator fra LCA.no ihht ny standard EN 15804+A2 vil snart foreligge. Der kommer Modul C og D inn som nye elementer. Generiske verdier for materialer som kan resirkuleres (etter endt levetid) vil da bli generert automatisk. Disse verdiene vil være basert på egnethet for produktet til gjenvinning.

Inntil dette er på plass må Egendeklarasjonsskjema fylles ut. Betongfokus har her laget et eksempel på utfylling (prosent) som forteller hvor egnet betong er til gjenvinning etter rivning. I bruksområder som bærelag i veikonstruksjoner eller under- eller rundt bygg kan nedknust betong benyttes. Dette betyr at lite vil gå til deponi og at all betong som ikke er forurenset kan planlegges for ombruk og materialgjenvinning.

Dette egendeklarasjonsskjemaet må fylles ut av en person med ekspertise innen feltet og signeres av en juridisk ansvarlig person hos produsenten- oftest daglig leder.

Ressursbruk i EPD ihht ny EN 15804+A2

Vi må sjekke at de ulike råvareressursene blir fordelt på «riktig plass» i EPD-en/egendeklarasjonen.

  • Knust gammel betong som går inn i ny betong. Dette skal registreres som resirkulert betong i modul C3 (og sikkert D-modulen) eventuelt egendeklarasjonsskjema «Materialer for resirkulering (MR)». I tillegg som sekundære materialer (SM) inn i A1-modulen i den nye EPD-en der denne gevinsten benyttes.
  • Knust fjell/stein som erstatter jomfruelig natursingel. Dette er råvarer som skal deklareres i modul A1, ikke i egendeklarasjonsskjema for avfallsbehandling
  • Knust såkalt maskinsand som er knust fjell som erstatter jomfruelig natursand. Dette er også råvarer som skal deklareres i modul A1, ikke i egendeklarasjonsskjema for avfallsbehandling

Informasjonsmøte om ny EN 15804+A2

Betongfokus har tatt initiativ til et informasjonsmøte på nett 17. november kl 10.00 – 11.30 der LCA.no presenterer den nye standarden og hvordan EPD-verktøyet tilrettelegger for bruk av de nye modulene i EPDene for betong. Vi legger påmelding til dette møtet i våre aktiviteter på nettsiden.

Om

ECOproduct er et samarbeid mellom Grønn Byggallianse og Norsk Byggtjeneste der Grønn Byggallianse eier metoden som ECOproduct benytter, og Byggtjeneste drifter databasen og utfører vurderingene.

ECOproduct-databasen brukes av arkitekter, entreprenører og byggherrer med mål om å ta riktige materialvalg i byggeprosessen, dokumenterer miljøegenskaper og kan gi poeng i BREEAM-NOR sertifisering. Det benyttes anerkjente, internasjonale standarder og referanser som grunnlag for vurderingen, i tillegg til enhver tid gjeldene norske myndighetskrav.

ECOproduct er ett tillegg til en EPD da metoden i sin enkelthet med karakterer og fargesymboler viser de faktiske miljøegenskapene på produktene

Les mer om EcoProduct hos Byggtjeneste