Norsk Belegningsstein har nå utgitt en nettbasert veileder som angir hvordan permeable dekker i betong er med på å kontrollere overvann.

Klimaendringer fører i Norge til økte nedbørsmengder og hyppigere tilfeller med styrtregn. Økt urbanisering fører til større arealer med tette flater og dermed større avrenning av overvann som må håndteres i et allerede overbelastet ledningsnett. Den nye veilederen angir løsninger for rådgivere, kommuner og private utbyggere.

Norsk Belegningsstein er en medlemsorganisasjon for produsenter av belegningsstein samt steinleggere. Norsk Belegningsstein er organisert som en arbeidsgruppe i Betongfokus.

Medlemsbedrifter i Norsk Belegningsstein er Asak Miljøstein AS, Skjæveland Gruppen AS og Aaltvedt AS.

Norsk Belegningsstein satte i 2021 i gang en arbeidsgruppe for å lage en ny og oppdatert veileder. Arbeidsgruppen har hatt deltakelse av følgende ressurspersoner:
• Rene Kierstein, Stein og Veg Consult / Veidekke Entreprenør ASA
• Stina Lintho, Lintho Steinmiljø AS
• Edvard Sivertsen, SINTEF AS
• Lisa Emilie Hoven, Ragni Rønneberg Hernes og Stian Omdal, COWI AS
• Per Møller-Pedersen fra Storm Aqua AS har vært engasjert som fagsekretær for arbeidet med oppdatering av veilederen.

Den nye veilederen er tilgjengelig her.

Den enkelte kommune i Norge fastsetter prinsipper for arealutnyttelse, overvannshåndtering og andre forhold i arealdelen i de rullerende kommuneplanene. Føringene blir retningsgivende for behandlingen av overvann i fremtidige byggeprosjekter. Vi håper den nye veilederen blir et nyttig verktøy i dette arbeidet.

Norske kommuner anvender prinsippene i den såkalte tre-ledds strategien som legger opp til at mindre vannmengder skal infiltreres, at større vannmengder skal fordrøyes og at store vannmengder skal ledes sikkert vekk. Norske kommuner spesifiserer også hvordan dette skal gjøres gjennom VA-normer og retningslinjer. I tillegg utarbeider mange kommuner egne veiledere for overvannshåndtering. Det blir så utbyggernes ansvar å følge opp lover og regler.

Det er en lang rekke løsninger på markedet og permeable dekker er en av disse. Medlemmene i Norsk Belegningsstein samt noen av de utførende entreprenører har utarbeidet produktbeskrivelser og veiledninger som er å finne på selskapenes hjemmesider.

Veilederen vil bli oppdatert med jevne mellomrom. Ser du noe som bør oppdateres, er du velkommen til å ta kontakt med Betongfokus på post@betongfokus.no