24. oktober fikk vi vite at unntaket for kjøre- og hviletidsregler for transport av fabrikkbetong likevel IKKE er med i norske regelendringene fra 1. november. Dette er regler som EU innførte i 2020 der gjorde unntak for kjøretøyer som brukes til levering av ferdigblandet betong. Fabeko ba Samferdselsdepartementet om en forklaring på dette for å avklare den usikkerheten som er oppstått.

26. oktober fikk Fabeko følgende svar fra Samferdselsdepartementet:

“Vi viser til henvendelse av 24. oktober 2022 om unntak fra kjøre- og hviletidsreglene for kjøretøy som frakter ferdigblandet betong.
Kjøre- og hviletidsreglene gjelder i dag bl.a. for godstransport på vei med kjøretøy der største tillatte masse, medregnet vekten av tilhenger eller semitrailer, overstiger 3,5 tonn, med visse unntak.
Enkelte unntak følger direkte av EU-forordningene, andre unntak er frivillige unntak som nasjonalstatene på visse vilkår kan velge å innføre. Medlemstatene har bare lov til å innføre slike nasjonale unntak der «unntaket er forenelig med formålene i artikkel 1…». Disse formålene er blant annet å forbedre sjåførenes arbeidsvilkår og trafikksikkerhet. Norge har innført flere av de frivillige unntakene nasjonalt, men ikke alle.

Forordning (EU) 2020/1054, som inngår i mobilitetspakken, åpner for at medlemsstatene kan velge å innføre enkelte nye nasjonale unntak, blant annet for kjøretøy som brukes til levering av ferdigblandet betong. Forslag til forskriftsendringer for å gjennomføre mobilitetspakken ble sendt på høring 20. desember 2021, med frist 14. februar 2022. I denne høringen ble det blant annet foreslått å innføre unntaket for kjøretøy som frakter ferdigblandet betong. Politidirektoratet, Øst politidistrikt og Oslo politidistrikt støttet imidlertid ikke forslaget. De mente unntaket var en risiko for trafikksikkerheten og at forslaget ikke var godt nok begrunnet. Også Arbeidstilsynet stilte spørsmål ved om det var nødvendig og hensiktsmessig å unnta denne type transport fra regelverket. Alle unntak fra kjøre- og hviletidsreglene kan potensielt innebære en trafikksikkerhetsrisiko, og innføring av nye unntak må derfor være godt begrunnet og nøye vurdert.

På denne bakgrunn fant departementet at innføringen av eventuelle nye unntak burde vurderes grundigere før de eventuelt innføres, og dette unntaket ble derfor ikke innført ved de endringene som nå er fastsatt. Vi vil imidlertid understreke at det etter en nærmere vurdering kan være aktuelt å innføre dette unntaket senere. Dette kan eventuelt gjøres som en del av en bredere vurdering av hvilke av de frivillige, nasjonale unntakene vi bør ha i Norge, som det er lagt opp til på noe sikt.”

Fabeko synes dette svaret ikke ga god nok begrunnelse og svarte derfor departementet samme dag 26.oktober:

“Fabeko er undrende til departements beslutninger da dette tilsynelatende er gjort med bakgrunn i feilaktig vurdering av bakgrunnen for at EU har vedtatt unntak for kjøre- og hviletidsreglene for transport av ferdigblandet betong. Vi har tidligere år sendt informasjon om dette i forbindelse høringen til forslaget og har flere ganger kontaktet Statens Vegvesen for å høre hvordan disse unntakene implementeres i Norge og om det trengs ytterligere informasjon.
Unntak fra kjøre- og hviletidsregler er foreslått for å sikre at betongbiler som har lange transportavstander, skal kunne komme fram på en sikker måte før betongen herder. Dette er forhold som kan oppstå på bygg- og anleggsprosjekter ute i distriktene i Norge men er lite aktuelt for sentrale strøk der transportavstandene er korte. Det er derfor underlig at unntakene er utelatt etter innspill fra Politidirektoratet, Øst politidistrikt og Oslo politidistrikt. Disse er sjelden inne i slike problemstillinger da transporter på Østlandet gjerne ligger på 5-15 km. Dette skaper ingen problemer med kjøre- og hviletidsregler.
Direktoratet skriver også at Arbeidstilsynet stilte spørsmål ved om det var nødvendig og hensiktsmessig å unnta denne type transport fra regelverket. Slike spørsmål burde ha vært sendt videre til vår bransje slik at de kunne ha blitt besvart.
Vi ber departementet vurdere våre innspill og vil gjerne bidra med mer informasjon slik at vi i Norge har samme forståelse for unntakene som er innført av EU.”

Fabeko vil gjennom ressursene i Betongfokus følge opp denne saken slik at Departementet får de begrunnelser som skal til for at de forstår at behovet i Norge er det samme som i resten av Europa. Vi ser fram til regler som er lett å forholde seg til og som gjør at fabrikkbetong kan leveres innenfor trygge forhold.