Betongfokus utarbeider en ny veileder for betongfabrikker som vi håper skal hjelpe bedriftene til å møte kravene i den nye forskrift for betongproduksjon som ble gjort gjeldende fra 01.01 2023.

Denne forskriften setter blant annet krav til alt utslippsvann som går til resipient. Den regulerer også støyutslipp fra fabrikkområdet og disse punktene er en sentral del av denne veiledningen. Det er spesielt kravene til pH og suspendert stoff i utslippsvann fra bedriftens område som krever nye tiltak på betongfabrikkene.

I tillegg til utformingen av resirkuleringsanlegget er det en rekke faktorer som innvirker på effektiviteten av anlegget som vannets sammensetning, hvor ofte bassengene tømmes og hvordan vannet overføres mellom bassengene. På bakgrunn av dette er det viktig å presisere at bruk av veiledningen alene ikke garanterer for et funksjonsmessig og driftsmessig godt resirkuleringsanlegg.

Forskriften ble vedtatt like før jul og arbeidet med veilederen vil pågå utover vinteren. Vi har også dialog med Miljødirektoratet som har en parallell prosess med sin veileder for Statsforvalteren.

Du kan følge arbeidet med veilederen vår ved å se på siste utgave via denne lenken: resirkulering.betongfokus.no

Den nye forskriften og veilederen vil bli presentert på nettmøte 31. januar 2023. Påmelding her