Betongfokus deltok på workshopen «Knust betong som tilslag» på Lillestrøm 21-22. februar. På denne samlingen som var gjennomført av Norsk Betongforening og Betongklyngen, kom det opp mange interessante diskusjoner som vil være viktig for betongbransjens arbeid inn i sirkulærøkonomien.

Det er vanskelig å være sirkulær alene og vi mener det er spesielt viktig at vi samler alle i verdikjeden for å avdekke både barrierer og muligheter for en bærekraftig håndtering av materialene.  Målet er øke gjenbruk av knust betong- enten i ubundet form eller som tilslag i ny betong. Workshopen samlet ca 40 sentrale aktører fra rivningsentreprenører, betongprodusenter, pukk- og tilslagsleverandører, avfallsselskap, bransjeforeninger og akademia.

Hva kom ut av workshopen?

Gjennom gruppearbeider og felles diskusjoner kom det blant annet opp at produktet «Sirkulær betong» må defineres. Hvis vi skal øke etterspørselen etter resirkulert knust betong, så må produktet defineres og klassifiseres. Kan det utvikles «panteløsninger» for knust betong?

Det som ble foreslått var:

  •      Avklaring av barrierer herunder hvilke lover, forskrifter (og punkter i Plan og Bygningsloven) som må endres
  •      Forslag til bærekraftige forretningsmodeller, herunder hvordan ‘upcycling’ kan foregå og mulige panteordninger, rivningsavgifter etc
  •      Veileder for klassifisering av resirkulert tilslag (RCA) og betong med resirkulert tilslag (BRT) som innspill til rådgivere og byggherrer (både for bruk ved rivning og nybygg)
  •      Utvikling av prøvemetoder og prosedyrer for kartlegging av egenskaper for RCA før riving basert på nåværende ‘Betongveilederen’ fra Forum for sanering og miljøkartlegging
  •      Studietur til Nederland og Belgia for kartlegging av ‘beste praksis’

Vi tror løsningen ligger i et godt samarbeid mellom aktørene. Dersom du har gode ideer og forslag så ta kontakt med Geir Franzen i Betongklyngen geir@kupa.no, Cecilie Hagby i Norsk Betongforening cecilie.hagby@tekna.no eller Jan Eldegard Hjelle i Betongfokus jan@betongfokus.no