Jeg har vært i denne bransjen i 50 år og dette er kanskje mitt stolteste øyeblikk – sier Borgar Løberg. Dette er verdensarvens muligheter- bærekraft kalles, det fortsetter han. Det han viser til er etablering av en ny fagutdanning for antikvarisk rehabilitering av konstruksjoner i betong, mur og puss.

Behovet for rehabilitering og vedlikehold av eksisterende bygg- og anleggs­konstruksjoner er omfattende. Det er et stort behov for håndverkere og annen spesialkompetanse innen feltet. Derfor startet fagskolen Vestfold & Telemark i 2022 en utdanning i rehabilitering av eldre konstruksjoner i betong, mur og puss. Mange av disse konstruksjonene er verdifulle deler av vår industri- og kulturarv og oppbygging av tverrfag kompetanse er derfor svært viktig.
Borgar Løberg er murmester og er en av flere ildsjeler som har bidratt til etableringen av utdanningen. På slutten av 2014 startet et lite miljø planleggingen av fagskoleutdanning innfor feltet antikvarisk mur- og betongrehabilitering.

Lukker kompetansegap
Som murmester på Notodden uttrykker Borgar at de lenge har vært et kompetansegap mellom de utførende, rådgiverne, byggherrene og myndighetens rolle i bevaring av bygningsmessig kulturarv. Med den nye fagutdanningen på plass, får vi etablert et samspill og en felles forståelse for både utfordringer, muligheter og teknikker for bevaring av gamle bygg – sier han.
Prosessen med den nye fagutdanningen skjøt fart da området Rjukan-Notodden ble en del av Unescos verdensarvliste i 2015. I dette området er det mange gamle mur og betongbygg som skal bevares og rehabiliteres. Vi har hatt faget antikvarisk rehabilitering etablert i mange år for trebygg for blant annet å ta vare på verdensarven på Røros og i Bergen. Nå er tilsvarende kompetanseoppbygging også etablert for betong og murbygg. Vi har mange bygg i Jugendstil, gamle skoler og andre offentlige bygg, stolte forsvarsverk  og mange verdifulle kraftstasjoner og industribygg rundt omkring i Norge som skapte grunnlaget for samfunnsutviklingen vår.

Nye muligheter
Borgar som leder Tele Feltutvikling AS, ser mange muligheter med et bedre samspill og bredere kompetanse rundt antikvarisk rehabilitering av betong og murbygg og framhever følgende. -Jeg mener kundene vil kjenne større trygghet ved å velge partnere som har god kunnskap om denne type rehabilitering. Felles forståelse for prosesser vil også gjøre det lettere for kommuner å sikre at antikvariske prosjekter de gir tilskudd til, blir gjennomført etter anerkjente metoder. Som murmester håper jeg på at mange av mine kollegaer vil delta i denne fagutdanningen for på denne måten å kunne ta større del av de prosjektene som krever dokumentert kompetanse innen antikvarisk rehabilitering. Denne fagutdanningen er rett og slett en ny forretningsmulighet avslutter en ivrig Borgar Løberg. Borgar mener at det som skapte fart i utviklingen av den nye fagutdanningen var krav fra Riksantikvaren: De som skal konkurrere om oppdrag innen antikvarisk rehabilitering må kunne framvise dokumentert fagutdanning innen de feltene som inngår i oppdraget.

Vi har dette oppe som tema i seminar med Bergen Arkitektforening 26. april med tema: «Det gamle er det nyeste nye»

Bærekraft i praksis
De fleste av morgendagens bygg er allerede bygget. Dette gir bærekraft i praksis. Betong- og murbygg kan bestå nærmest i evig tid dersom de som har ansvaret gjennomfører vedlikehold, reparasjoner og rehabilitering på korrekt måte. Vi ser at mange – spesielt unge, søker seg til boliger med en lang historie og flokker seg til sentrumsbebyggelse i gamle bygårder. Å beholde byggene lenge og foreta fornyelse uten å endre byggets karakter er allerede svært viktig. Det krever bred kunnskap for blant annet å redusere byggenes energiforbruk og øke brukerkomfort uten at fasader og vinduer endres vesentlig. Bakgårderne, fremtidens sosiale arena, der mennesker møtes og samles, skal også fornyes innenfor begrepet byplanlegging og antikvarisk rehabilitering. Og det blir etter hvert svært vanskelig å få tillatelse til riving. Korrekt antikvarisk rehabilitering av Norges mange betong- og murbygg er altså et viktig verktøy for et bærekraftig samfunn.

Bakgrunnen for ny utdanning på Fagskolen Vestfold & Telemark
Mur-, puss- og betongrehabilitering er et fagområde som spenner vidt. Fagområdet består av temaer som bygnings-/anleggshistorie, bygningsvern, vernefilosofi, regelverk, nedbrytningsmekanismer, undersøkelser, tilstandskontroll, materialkunnskap og materialbruk, reparasjonsmetoder og teknikker, samt rehabiliteringsprosessen.
Utdanningen skal utvikle studentens kompetanse innen praktisk rehabilitering for bygninger og anlegg som er bygget med materialer, teknikker og metoder som normalt ikke inngår i dagens fagopplæring. Ved arbeid på bygninger og anlegg som er fredet eller har annet formelt vern, stilles det antikvariske krav til gjennomføring av prosjektet. Vedkommende er nøkkelpersonen når verneverdige bygninger og anlegg skal istandsettes. Han må vurdere tilstanden, velge løsninger og materialer og vurdere hvilken annen kompetanse som evt. bør trekkes inn. Videre være kundens nærmeste rådgiver i slike prosjekter. Hans kompetanse bør være så høy som mulig både for å kunne oppdage og for å rette opp feil og mangler, og utføre arbeidet på en riktig måte. Utdanningen skal bidra til spesialfaglig kompetanse og gi økt faglig trygghet. Dette gir grunnlag for god dialog med kolleger, eiere,/byggherrer, materialleverandører og antikvariske myndigheter. Utdanning skal øke bevisstheten om krav til helse, miljø og sikkerhet. Denne utdanningen har hovedfokus på byggeskikk, metoder, teknologi og materialer i anvendelse fra ca. 1830 og framover.
At det er Fagskolen Vestfold & Telemark som tar initiativ til en utdanning innen betong, mur og puss er ikke tilfeldig. Området rundt Notodden og Rjukan er preget av mur og betongarkitektur. Store deler av industriarven er dessuten satt på Unescos verdensarvliste. Erlend Holtermann har det daglige ansvar for fagutdanningen

Økt satsning på verneverdige bygninger
Det finnes om lag 65 000 bygninger som skal behandles i henhold til antikvariske krav i Norge. Om lag 6000 av disse er fredete. Riksantikvaren stiller krav til fagskoleutdanning eller tilsvarende realkompetanse når de gir tilskudd til arbeid på fredede bygg. Derfor kan fagskoleutdanning være avgjørende for å komme inn på dette markedet
Det ligger store oppgaver fremfor oss når det gjelder arbeid på verneverdige bygg. Ikke minst forventes det et stort løft for eldre kirkebygg, blant annet flere murkirker. I tillegg skal flere store offentlige bygninger gjennomgå restaureringer i nærmeste tid. Mange er også betongkonstruksjoner. Vi mangler både tradisjon og kunnskap for å ta vare på disse.
Store prosjekter er også kompliserte prosjekter. Ikke bare faglig, men også når det gjelder koordinering og samarbeid. Økt kunnskap gir grunnlag for god dialog med kolleger, eiere/byggherrer, materialleverandører og antikvariske myndigheter.

Grønn omstilling
Konstruksjons- og materialkunnskap er også etterspurt i et større marked enn bare innenfor antikvarisk restaurering. Storparten av dagens bygningsmasse vil fortsatt stå i 2050 og disse byggene kommer til å kreve jevnlig ettersyn. I dag er markedet for rehabilitering, ombygging og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse på om lag 187 milliarder kroner, det er større enn nybyggmarkedet. Det kan forventes en stor økning fremover.
Faglige leder i rehabiliteringsutdanningen for Betong, mur og puss Erlend Holtermann, mener det er åpenbart at rehabiliteringsmarkedet vil bli stadig større. Selv om utdanningen er spesielt rettet mot vernede bygninger, er det behov for flere med kompetanse på eldre betong og murkonstruksjoner.
– Bygninger blir også vernet av flere grunner enn alder, fremover vil nok flere betongkonstruksjoner få oppmerksomhet fra kulturminnevernet sier Holtermann
Vi står overfor mange oppgaver med såkalt antikvarisk rehabilitering i alle deler av landet. I tillegg til de byggene som inngår i Unesco-området mellom Notodden og Rjukan finner vi byggverk som Ulefos Hovedgaard, Ulefos Jernværk, Holla kirkeruiner, Telemarkskanalen og større bygg i byer.
Deltagerne på studiet det første året er stort sett håndverkere og folk fra kommuner og fylkeskommuner samt lærere og rådgivende ingeniører. Felles for de er rett og slett en genuin interesse for dette fagfeltet.