Betongfokus søker bistand fra Betongklyngen i et prosjekt som har mål om null avfall fra produksjon av betong.
I dette prosjektet er hovedoppgavene å redusere mengde restprodukter fra fabrikkenes resirkuleringsanlegg og finne bruksområder for disse restproduktene. På denne måten omgjøres et potensielt avfall til en ressurs som kan gjenbrukes.
Fram til nå har en stor del av finstoffene fra resirkuleringsanleggene, såkalt betongslam, blitt sendt til avfallsmottak. Prosjektet vil spesielt arbeide for å utvikle teknikker og bruksområder som omgjør dette finstoffet til et produkt med ulike bruksområder.

For å kartlegge mengder og konsekvensene for bedriftene, har vi sendt ut et spørreskjema på epost til alle betongfabrikkene og bedt om svar til 23. juni.

Om forprosjektet
Med bakgrunn i flere henvendelser ang. betongslam og det faktum at mengdene øker på lager har Betongfokus tatt initiativ til et slamprosjekt for å utvikle løsninger for bransjen.
Dette vil vi gjennomføre i samarbeid med Betongklyngen.
Vi arrangerte nettmøte om dette 14. juni og opptak fra møtet kan du se her via denne lenken
Vi har starte opp et forprosjekt i juni der vi for hver fabrikk vil kartlegge omfanget av slam som blir generert samt kostnader for behandling, bortkjøring og deponikostander. Dette vil vi konkludere i løpet av sommeren og trenger derfor raske svar fra bedriftene.
Derfor sender vi deg som leder en undersøkelse som vi trenger et raskt svar på. Har du personell hos deg som du ønsker svarer så ber vi deg videresende denne mail internt. Alle svar vil bli behandlet anonymt.

Om hovedprosjektet
Basert på de svarene vi mottar, vil vi presentere et hovedprosjekt etter sommeren der vi vil søke økonomisk støtte fra virkemiddelapparatet gjennom nettverket i Betongklyngen.
Dette vil vi presentere på et nytt nettmøte etter ferien.

Nye veiledere i 2023
Betongfokus utgitt en nettbasert veileder for resirkuleringsanlegg. Se lenke
Miljødirektoratet har utgitt en nettbasert veileder for kapittel 33 i forurensningsforskriften som regulerer betongproduksjon. Se lenke