Ekstremværet Hans herjer i Innlandet og vannmassene ødelegger mye av det de møter. De dramatiske og skremmende bildene fra Østlandet viser klarere enn mange ord det vi må være forberedt på å møte, også mange andre steder i landet.

Behovet for robust samfunnsbygging vil etter dette være enda synligere i kombinasjon med behovet for reduksjon av klimagassutslipp. Vi må ha mange tanker i hodet på en gang, og robust bygging må sikres gjennom såkalte sektorovergripende problemstillinger. Dette betyr at alle sektorer i samfunnet må jobbe med felles løsninger, selv om disse er underlagt egne lover og forskrifter.

Da vi valgte temaene “klimatilpassing av samfunnet og sikker håndtering av overvann» for to møter under Arendalsuka, viste vi ikke at denne problematikken skulle dominere nyhetsbildet i landet vårt slik det gjør nå.

Både private og offentlige byggherrer vil måtte ta enda større hensyn til et klima i endring og et samfunn som er for sårbart for ville vannmasser. Etter styrtregnet mandag 7. august tok vi oss en tur ut for å studere praktiske løsninger som Bærum kommune har valgt for å håndtere flom og overvann i lokalmiljøet. Vi kom raskt over gode eksempler der konstruksjoner utført i betong forebygger skader på viktige samfunns-funksjoner, og bidrar til sikre næringsområder og gode bomiljø. Disse løsningene er hentet fra et begrenset område med en radius på 1 km rundt et flomutsatt område ved Vøyenenga langs E16 i Bærum. Vi finner mange slike eksempler når vi stopper opp og ser oss rundt i regnværet. Heldigvis var nedbørmengden dette døgnet ikke større enn 50 mm men overvannssystemene i dette området fikk prøvd seg og bestod.

Langt verre er situasjonen langs de store vassdragene på Innlandet og lenger vest og nord i Viken. Vi ser skred og elver som tar nye veger, dammer som brister og elver som overflømmer byer og bygder.

Vi tar dette opp i to seminarer i Arendal.

Tirsdag 15. august: NY STORTINGSMELDING OM KLIMATILPASNING: GIR DEN OSS DET VI TRENGER?

Onsdag 16. august: “VANNET GÅR” – MER EKSTREMVÆR I VENTE, HVORDAN RUSTE OSS FOR EN VÅTERE FREMTID?

Skateanlegg i betong som også ivaretar fordrøyning av overflatevann

Skateanlegg i betong som også ivaretar fordrøyning av overflatevann

Bekketerskler og -trapper i betong som reduserer vannhastighet fra åpne bekker- og gjør det lettere for gytefisken

Bekketerskler og -trapper i betong som reduserer vannhastighet fra åpne bekker- og gjør det lettere for gytefisken

Åpne bekker som strømmer i grøntarealer under moderne infrastruktur i betong

Åpne bekker som strømmer i grøntarealer under moderne infrastruktur i betong

Regnbed med dam i betong som fordrøyer regnvann

Regnbed med dam i betong som fordrøyer regnvann

Rørkulverter som knytter sammen åpne bekker der de krysser veger, her når flomtopp ennå ikke er nådd og kulvertene står i beredskap

Rørkulverter som knytter sammen åpne bekker der de krysser veger, her når flomtopp ennå ikke er nådd og kulvertene står i beredskap

Gamle damkonstruksjoner i betong som fremdeles gjør jobben

Gamle damkonstruksjoner i betong som fremdeles gjør jobben

Permeabelt betongdekke som svelger unna og fordrøyer regnvann

Permeabelt betongdekke som svelger unna og fordrøyer regnvann

Betongbruer som løfter vegbanen opp over åpne vassdrag i flom

Betongbruer som løfter vegbanen opp over åpne vassdrag i flom