Husk at nyttårsaften er siste frist for måleprogram etter forurensningsforskriften.

Vi minner om at alle betongfabrikker må utarbeide plan med måleprogram for hvordan de møter kravene i kapittel 33 i forurensningsforskriften.

Miljødirektoratet har utarbeidet en egen veileder som miljøavdelingene hos Statsforvalteren nå bruker for oppfølgning av betongbedriftene.

Denne veilederen ligger på nett: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/betongproduksjon/

Forskriftens vilkår gjelder i all hovedsak fra 1. januar 2023 for alle virksomheter som er omfattet av virkeområdet. Dette betyr at innen ett år etter fastsettelse (dvs innen 31.12.2023) skal virksomhetene ha fått på plass et måleprogram og gjennomført målinger av utslipp til resipient og støy.

Vi ser nå at Statsforvalteren i fylkene begynner å sende ut skjemaer som skal fylles ut for å dokumentere status for bedriftenes arbeid i 2023 etter forurensningsforskriftens kapittel 33.

Det haster altså med dette arbeidet og ikke alle er kommet like langt.

Det kan være bedrifter som trenger bistand i dette arbeidet de siste månedene i dette året. Vi søker etter tilgjengelige ressurspersoner som kan påta seg slike oppdrag.

Vi viser også til vår egen veileder for resirkuleringsanlegg som ligger på nett: https://www.resirkulering.betongfokus.no/

Vi minner også om at Betongklyngen CIC (www.betongklyngen.no) har sendt ut tilbud til klyngens medlemmer om støtte i dette arbeidet.

Vi deltar også i Betongklyngens «slamprosjekt» som har mål om ‘null avfall til deponi’ som vi håper vil være nyttig for bedriftene for miljøtiltak i 2024-2025.