Klima2022-03-13T12:36:56+01:00

Bygg klimavennlig med betong!

Det er mange grunner til å bruke betong når du skal bygge klimavennlig. Dagens betonger har langt lavere karbonfotavtrykk enn tidligere, og klimasmarte byggløsninger bidrar til lavere ressursbruk, mindre utslipp – samtidig som bygget får lang levetid og lave driftskostnader.

Betong i Norge kan om få år være klimanøytral sett over et livsløpsperspektiv. Klimagassutslippene knyttet til betong kommer i all hovedsak fra produksjon av sement – limet i betongen. Sementfabrikkene som leverer til det norske markedet har gjennom mange år kuttet utslipp fra sin produksjon, og store investeringer gjøres for å kutte ytterligere. Om få år vil verdens første fullskala karbonfangstanlegg på en sementfabrikk stå klart på Norcems fabrikk i Brevik.

Dette er hovedgrepene som er gjort i sement- og betongindustrien:

  • Alternative råmaterialer, blant annet andre industrielle avfallsprodukter, utgjør en større del av produktmiksen
  • Alternative brensler erstatter fossile brensler
  • Lavkarbonbetonger har blitt et standardisert produkt
  • Økt kunnskap om design og bygging har gitt mer klimasmart bygging med betong

Betongbransjen er sitt ansvar bevisst på de utslipp som er knyttet til materialet, og det er stor konkurranse mellom produsentene på å kutte utslipp. Det har blitt økt etterspørsel etter materialer og byggeløsninger med lavere karbonavtrykk, og betongbransjen har gode og dokumenterte produkter og løsninger.

Klimavennlig bygging er krevende, og det er spesielt viktig å se bygget som en helhet hvor målet er lavest mulig utslipp, også sett over byggets levetid.

Våre fokusområder:
Klima
Samfunnsbygger
Sirkularitet
Kortreist
Grenseløst

Betongfokus fremmer løsninger for samfunnsfloken

Vi har nå bak oss hektiske dager i Arendal der vårt hovedfokus har vært robust samfunnsbygging og klimatilpassing samtidig som vi skal bygge klimavennlig. Med ekstremværet Hans som bakteppe var det ikke vanskelig å samle mange tilhørere på de to seminarene vi gjennomførte rundt dette hovedtemaet. Det blir for dyrt

17. august 2023|Kategorier: Klima, Miljø og bærekraft, Nyheter, Samfunnsbygging|

Betongfokus- en partner i ByggArena Arendal

Betongfokus samarbeider med 41 partnere i byggebransjens fellessatsing under Arendalsuka- kalt Bygg Arena Arendal.  Dette gjør vi for å fremme de sakene vi synes er viktige og vi gjør dette sammen med våre partnere. Byggebransjen er den sentrale aktøren i utviklingen av samfunnet og vi må synliggjøre våre betongløsninger og

19. juni 2023|Kategorier: Klima, Miljø og bærekraft, Nyheter|

Vannet går – mer ekstremvær i vente, hvordan ruste oss for en våtere fremtid?

Under Arendalsuka deltar vi på flere arrangementer som løfter fram behovet for klimatilpassing av samfunnet. I ett av disse seminarene samarbeider vi med RIF-Rådgivende Ingeniørers Forening, og løfter fram løsninger for håndtering av overvann i et villere og våtere samfunn. Målet er å vise verktøy som kommuner kan benytte i

5. juni 2023|Kategorier: Klima|

Innspill til Stortingsmelding om klimatilpassing

Regjeringen skal legge frem en ny nasjonal strategi for klimatilpasning, i form av en stortingsmelding. Klima- og miljødepartementet ønsker innspill til stortingsmeldingen, og inviterte derfor til møte 29. november. Vetle Houg fra Betongfokus og Ellen H. Schumann fra Asak Miljøstein deltok på møtet for å synliggjøre betongbransjens løsninger. Det var

30. november 2022|Kategorier: Klima, Miljø og bærekraft, Nyheter|

Permeable betongdekker kontrollerer overvann

Norsk Belegningsstein har nå utgitt en nettbasert veileder som angir hvordan permeable dekker i betong er med på å kontrollere overvann. Klimaendringer fører i Norge til økte nedbørsmengder og hyppigere tilfeller med styrtregn. Økt urbanisering fører til større arealer med tette flater og dermed større avrenning av overvann som må

4. november 2022|Kategorier: Klima, Miljø og bærekraft, Samfunnsbygging|
Go to Top